Vathapi Ganapathim-Hamsadhwani-Dr.N.Ramani. Dr.N.Rajam

Artists
Dr.N.Ramani – Flute
Dr.N.Rajam – Violin
Shri. V. Praveen – Mridangam
Shri. Akram Khan – Tabla.

Kruthi : Vatapi Ganapathim
Ragam : Hamsadhwani

Leave a Reply