Kalpana Swaram-Bilahari-Shri. Ganesh Shri. Kumaresh

Artists
Shri. R.Ganesh – Violin.
Shri. R.Kumaresh – Violin.
Shri. R.Ramesh – Mridangam.
Shri. Aarun Kumar – Pads.

Ragam : Bilahari

Leave a Reply