Puriya Dhanashri-Ustad Bismillah Khan

Artist : Ustad Bismillah Khan.
Rajam : Puriya Dhanashri.

Leave a Reply