Devi Meenanethri – Shankarabharanam – Madurai Shri. T.N.S.

Artists
Madurai. Shri. T.N.Seshagopalan – Vocal.
Shri V.Muthukumar – Vocal support.
Serthalai Shri.Sivakumar – Violin
Thrichur Narendran – Mridangam,
Shri. Shri Sundarkumar – Ganjira.

Kruthi : Devi Meenanethri
Ragam : Shankarabharanam
Composer : Shyama Sastri.
Album : Meenakshi Navarathna Malika

2 Responses to “Devi Meenanethri – Shankarabharanam – Madurai Shri. T.N.S.”

  1. Very nice Sankarabharanam with full bhavam.

  2. Very nice Sankarabharanam with full bhavam

Leave a Reply