Ragam – Aarabhi – Shri. S. Kasim. Shri. S.Babu.

Artists
Shri. S.Kasim – Nadhaswaram.
Shri. S.Babu – Nadhaswaram.
Udumalaipettai M.Angusami – Thavil.
Udumalaipettai V.Manikandan – Thavil.

Ragam : Arabhi.

Leave a Reply