Kruthi – Mohanam – Shri.S.Shashank

Artists :
Shri S.Shashank : Flute.
Patri. Shri. Sathish Kumar : Mridangam.

Kruthi :
Ragam : Mohanam

Leave a Reply