Purvikalyani – Shri S.Shashank.

Artist:
Shri Shashank Subramanyam – Flute
Akkarai Smt Subalakshmi – Violin
Patri Shri Satish Kumar – Mridangam
Dr. Karthik – Ghatam.

Ragam : Purvikalyani.

One Response to “Purvikalyani – Shri S.Shashank.”

  1. Prakash Bala says:

    Wonderful program. Akkarai is really amazing, a real accompany.

Leave a Reply