Sadhinchane-Arabhi-Shri.A.K.C.Natarajan

Artists :
Shri. A.K.C.Natarajan – Clarinet

Kruthi : Sadhinchane. 3rd Pancharathna Keerthanai of Saint Thyagaraja Swamigal.
Ragam : Arabhi
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal

Leave a Reply