Gopalaka Pahimam-Revagupthi-Shri.S.Shashank

Artists
Shri. S.Shashank – Flute.
Shri. B.Ragavendra Rao – Violin.
Bombay Shri. C.N.Balaji – Mridangam.
Coimbatore Shri.S.V.Viswanathan – Ghatam.

Kruthi : Gopalaka Pahimam Anisham
Ragam : Revagupthi
Composer : Shri Swathi Thirunal

Leave a Reply