Abheri – Thillaana Mohanambal.

Movie Music.
Nadhaswaram : Madurai Shri M P N Sethuraman & MPN Ponnusamy and party.
Ragam : Abheri.

Leave a Reply