Vathapi Ganapathim-Hamsadhwani-Shri.P.V.Kalidas

Artists:
Pandanallur Shri. P.V.Kalidas – Nadhaswaram
Shri Babu T.Rajendiran – Thavil.

Kruthi : Vatapi Ganapathim
Ragam : Hamsadhwani

Leave a Reply